Giv din besætning optimale betingelser – det kan ses på din bundlinje.

Vil du have mest mulig ud af din besætning?

Så er du kommet til det rette sted

CMS er din seriøse partner, når du vil optimere på din kvægbesætning.

Vi tilbyder dig et skræddersyet rådgivningsforløb, hvor vi besøger dig og gennemgår dine forretningsgange, din besætning og dit staldanlæg.

Efterfølgende får du en dybdegående rapport med vores analyser og forslag til en konkret handlingsplan. Med denne, finder vi sammen ud af, hvilke konkrete tiltag du skal sætte i gang.

Endelig får du løbende opfølgning i form af besøg og samtaler, så du med jævne mellemrum kan sikre dig, at alt forløber planmæssigt.

CMS rådgivningsforløb:

  • En gennemgang af din forretning, dit staldanlæg og din besætnings sundhed foretaget af erfarne eksperter med det formål at vise din bedrifts sande potentiale
  • En uvildig og analysebaseret rapport baseret på lige præcis dit landbrug med en konkret handlingsplan, hvor vi både har fokus på mulige indsatser og din bundlinje
  • Konsekvent opfølgning som sikrer, at din indsats giver det ønskede afkast
  • Kompetent sparring med nogle af landets dygtigste rådgivere
  • En erfaren bisidder til finansieringsmøder med banken

Vores erfaring viser, at vi kan forbedre selv de bedst-kørende mælkeproduktioner – og vi kan også hjælpe dig.

Vi skaber balance og optimering i mælkeproduktionens interne værdikæde på virksomhedsniveau. På baggrund af kvantitative og kvalitative analyser, sammenholdt med mangeårig brancheindsigt, opsætter vi konkrete handlingsplaner og indsatser for det enkelte landbrug.

I analyserne udpeger vi de forhold, som begrænser udvikling af produktionen. Vi opstiller forslag til handling prioriteret på baggrund af økonomiske analyser kombineret med de overordnede målsætninger i virksomheden og naturligvis med udgangspunkt i de ressourcer, der er til stede eller kan skabes.
Vi følger systematisk op på alle indsatser og rapporterer til beslutningstageren som baggrund for mulige tilpasninger.

Vi har både et indgående kendskab til landbruget med forståelse for landmandens situation og udfordringer, et indgående kendskab til rådgivningsbranchen indenfor landbrug og virksomhedsledelse og et stort netværk i såvel den kvægfaglige verden som den finansielle sektor.

Naturligvis altid i et partnerskab med landmanden og besætningens sædvanlige rådgivere, men ofte også i tæt samarbejde og dialog med virksomhedens bankforbindelse.

Der findes ikke to besætninger, som er ens. Det betyder også, at tiltag som virker i én besætning ikke nødvendigvis virker i den næste. Hvis formålet er at skabe værdi og resultater for landmanden, er det derfor afgørende, at vi tager udgangspunkt i en analyse/evidensbaseret rådgivning.

Evidensbaseret rådgivning er kunsten at kombinere ’den bedste officielle’ videnskab med besætningsspecifik viden og egne personlige erfaringer og ekspertise tilpasset den enkelte landmands og de enkelte dyrs ønsker og behov.
Handling og praksis har baggrund i de bedste generelle anbefalinger, de besætningsspecifikke forhold, den enkelte rådgivers overvejelser og det praktisk/økonomisk mulige i den enkelte besætning.

CMS gennemfører analyse af de management- og ledelseskompetencer (interviewguide, SWOT-, DiSC-, Risiko- og Interessentanalyser, Mind Map m.fl.), som findes på bedriften. Det gør vi via interview og forventningsafstemning med dig og andre centrale aktører (personale, dyrlæge, fodringskonsulent m.fl.).

Vi udarbejder en selvstændig ledelsesrapport for, hvordan du hurtigst muligt kan udbygge eller erhverve de kompetencer, som er nødvendige for at sikre den fremadrettede ledelse og management af bedriften. Ved et grundigt besætningsbesøg besigtiger vi jeres produktionsanlæg med fokus på barrierer og muligheder i forhold til udfoldelse af besætningens potentiale og opnåelse af mulige gevinster.

Vi foretager benchmarking og sammenholder det hele med vores praktiske erfaringer i lignende besætninger. Vi analyserer dyrenes sundhed og velfærd og udarbejder en kvalitativ rapport, hvor vi udpeger hvilke indsatsområder, vi vurderer, der skal til, for at du kan opnå et optimalt sundhedsniveau, dyrevelfærds-niveau og produktionsresultat.

Ud fra besætningens data i DMS (Kvægdatabasen) mv. udarbejder vi også en kvantitativ analyse/-rapport, hvor vi i detaljer beskriver besætningens nu-drift (’hvor er vi nu’?). Via benchmarking til sammenlignelige besætninger opsætter vi nye mulige og realistiske målsætninger (hvor vil vi hen’?) og handlingsplaner (’hvordan kommer vi derhen’?).

Da der ofte er flere indsatsområder i en given besætning, er det vigtigt at lave handlingsplaner med mest muligt fokus på bundlinjen. Her har vi et fantastisk redskab i Simherd-programmet (simuleringsmodel), som på baggrund af besætningsspecifikt input laver en sundhedsøkonomisk analyse (mest værdi pr. investeret krone eller arbejdstime) af mulige og realistiske indsatsområder (’hvad-nu-hvis’-scenarier?) over de næste 5-10 år. På den måde sikrer vi det bedste økonomiske beslutningsgrundlag for indsats og handling.

Endelig står vi for at udarbejde valide og troværdige prognose-rapporter over resultatforbedringerne (DB), som inkluderer evt. ny-investeringer – et dokument, som samtidig er anvendeligt for dig i din dialog med banken.

Vores arbejde tager afsæt i helt centrale nøgletal for den enkelte virksomhed. Vi udarbejder handlingsplaner med fokus på bundlinjen og efter SMART-princippet; det betyder, at de er specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbestemte. Vi lægger vægt på, at din unikke handlingsplan implementeres på en sådan måde, at vi efterfølgende kan dokumentere udviklingen.

Vi indgår i et forpligtigende og frugtbart samarbejde (teambuilding) med lokale rådgivere (fodrings-/økonomikonsulent, dyrlæge mfl.) til gavn for besætningen. Vores erfaring siger, at opfølgning er helt afgørende for indfrielse af nye målsætninger, og derfor følger vi op på projektet efter en nøje afstemt plan, frekvens og åremål individuelt tilpasset dig og din virksomhed. CMS går samtidig gerne i dialog med banken, hvis du ønsker dette.

Vi servicerer alle besætningsstørrelser og har gennem de sidste syv år opereret i besætninger fra 100-1450 malkekøer. Trænger du til nye øjne på din besætning, ny inspiration, og har du lyst til at bryde med vanetænkning og normrådgivning? Så er CMS en konstruktiv sparringspartner.

Vi har skabt en dokumenterbar fremgang i produktionsresultaterne hos alle vores landmænd på 10-15% over en periode på halvandet til to år. Det er helt afgørende, at handlingsplanerne konsekvent og systematisk evalueres, for at vi kan opnå denne succes. På den måde er det muligt at justere for opståede negative tendenser allerede tidligt i processen. Vores erfaring er, at der ofte ligger en stor udfordring i at fastholde kursen. Derfor følger vi, landmand og CMS, typisk hinanden i et toårigt forløb.

Prisen varierer og kan sammensættes på forskellig vis. I nogle tilfælde aftales en fast pris for et planlagt forløb, mens det i andre tilfælde er en blanding af faste priser på udvalgte dele og variable priser på andre. Endelig har vi aftaler, som er bygget på en fast pris for det indledende arbejde og herefter en aflønning betinget af konstaterede og dokumenterbare resultater (en slags bonusaflønning) – det gør vi, fordi vi tror på os selv og vores produkt.

Med CMS får du en kompetent rådgiver, som forstår din situation, dine udfordringer og kan hjælpe dig med at udnytte potentialet i dit landbrug.

Finn A. Petersen

“Jeg uddyber gerne ovennævnte og arrangerer eventuelt et fortroligt møde, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere bundlinjen i din bedrift.”