Øget indtjening på malkekvægsbesætning var et krav fra banken

Resultater på 4 år:

 • Ydelsesstigning på +1.592 kg EKM/årsko (leveret)
 • Reduktion i antal efterbyrd/børbetændelse med 13-16 %
 • Alder hos kælvekvier reduceret med 3,1 måneder

Efter igennem flere år at have oparbejdet en meget høj gældsprocent i sit kvægbrug, kontaktede landmanden CMS. Kravet var en øget indtjening med udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer uden større nye investeringer.

CMS løste opgaven med et sundheds- og produktionsrådgivningsforløb henover tre-fire år.

Selve forløbet

Efter krav om handling fra banken, tog landmanden kontakt til os for at få hjælp til at ændre flere års negativ vækst til positiv. Vi besøgte landmanden, talte med ham og sine ansatte, ligesom vi gennemgik besætningen nøje. Efterfølgende analyserede vi en række relevante data fra DMS ved hjælp af værktøjer som Veterinær Produktions Analyse, Simherd m.fl. Vores analyser inkluderede i dette tilfælde også følsomhedsanalyser vedrørende mulige prisændringer på mælk, foder og indkøb af kælvekvier.

Vores besøg og analyser resulterede i en rapport, hvori landmanden fik konkrete forslag til ændringer og forbedringer. Efterfølgende stod CMS for løbende opfølgning, hvor vi med jævne mellemrum besøgte landmanden for at sikre, at implementeringen af de valgte ændringer forløb planmæssigt.

______________________________

CMS tager gerne med dig, når du skal mødes med banken omkring finansiering af din besætnings videre drift. Vi fremlægger vores resultater for jer med dybdegående dokumentation og giver både dig og din bank et realistisk bud på, hvad der konkret skal til for at nå de ønskede mål.

_____________________________

Vores fokus

For at løse kundens opgave, ønskede vi at:

 • Vurdere potentialet i besætningen i forhold til ledelse, produktionsanlæg, besætningsdyr, sundhed-velfærd-produktion og økonomi

 • Opstille nye mål og udarbejde handlingsplaner for at nå målene

 • Sikre løbende opfølgning via korrekt dokumentation.

Fire konkrete forslag

I dette tilfælde nåede CMS frem til, at besætningens resultat henover de næste fem år kunne forbedres med knap 3 millioner kroner. For at nå disse resultater, anbefalede vi landmanden at arbejde målrettet med følgende fire områder:

 • Goldko-management og fodring i startlaktation
  Tildeling af goldperioder på min. 50 dage, øget mælkeprøvediagnostik og optimering af fodring i startlakation. Det gør vi for at reducere forekomsten af tilbageholdt efterbyrd/børbetændelse, afgolde køer med høje celletal med goldmedicin samt nedsætte risiko for ketose i startlaktationen.

 • Reproduktion
  Ophør med brug af kødkvægssæd til fordel for renracet DH-avl, tilbagekøb af egne kælvekvier fra kviehotel og senere startinseminering af førstekalvs. Det gør vi fordi vi ønsker at øge ko-antallet med 5% og sikre gode kælvekvier med lavere kælvningsalder/spredning og højere tilvækst. På baggrund af flade laktationskurver startinsemineres førstekalvs senere, 70 dage efter kælvning, hvor øvrige er 40 dage, hvilket giver en ydelse på +300 kg EKM/årsko hos andenkalvs. Endelig tilbagekøbes flere kvier for at kunne udskifte flere dårlige køer og dermed sikre højere ydelse.

 • Klovsundhed
  Implementere forebyggende klovbeskæring inklusiv registrering af klovfundene. Det gør vi for bedre at kunne monitorere klovsundheden og sikre at fremtidige klovlidelser mindskes i styrke. Vi anbefaler minimum tre beskæringer pr. kælvning i stedet for nuværende to pr. kalenderår. Beskæringerne sker før afgoldning, efter toplaktation og i midtlaktation.

 • Lærings-/udviklingsforløb
  Etablering af et toårigt lærings-/udviklingsforløb sammen med CMS-ledelseskonsulent til at formulere og implementere strategi og vision for virksomheden. Det gør vi for sammen med landmanden at skabe en naturlig sammenhæng mellem daglig driftsledelse og strategi/vision.

Disse fire områder blev samlet og udleveret til kunden i førnævnte rapport. Rapporten indeholder diverse analyser, dokumentation og forslag til konkrete handlingsplaner ud fra de prioriterede indsatser med fokus på øget indtjening.

En tilfreds kunde

Hos CMS er vi glade for samarbejdet, tilfredse med resultatet og stolte over, at vores kunde er vendt tilbage med følgende udtalelse:

Efter 3,5 år med CMS er jeg ved at have lært, hvordan man skal passe køer, og lede et landbrug. Tak for et virkelig godt og givtigt samarbejde. I er for mig fantastisk motiverende, inspirerende og konstruktive at arbejde sammen med, så tusind tak for det”.

Landmanden fortæller desuden om forløbet:

”Jeg har igennem en periode på 4,5 år haft et samarbejde med Finn A. Pedersen og Kim Ladekjær fra CMS med henblik på at forbedre resultaterne i stalden, både på det produktionsmæssige, samt strategi og ledelse.

I samarbejde med Finn blev der, sammen med fodringkonsulent, efter en gennemgående analyse af potentialer i bedriften, lagt en ambitiøs og seriøs femårsplan for mål for produktionen. Dette udmøntede sig i delmål og handlingsplaner for hvert af de produktionsmæssige dele af bedriften, der havde potentiale for forbedringer.

Handlingsplanerne var letforståelige og overskuelige, og sammen med en løbende overskuelig opfølgning på månedsbasis, lavet af både Finn og fodringskonsulenten, blev produktionstallene, samt økonomien, i mælkeproduktionen løftet markant. Dette blev også forelagt vores finansielle samarbejdspartnere

Især den løbende sparring og motivation fra Finn til mig skal fremhæves som ganske betydende for min gejst og evne til at følge handlingsplanerne til dørs og opnå de fælles satte mål.

Sparring på det ledelsesmæssige og strategiske plan med Kim, har uden tvivl gjort mig til en bedre leder af min virksomhed. Både når det kommer til ledelse af medarbejdere, men så sandelig også den økonomiske ledelse, hvilket medførte mere ”ro på bagsmækken” fra de finansielle samarbejdspartnere. På dette område blev der også her opsat mål og handlingsplaner, og en del af dette var bl.a. løbende møder af to til tre timers varighed med Kim, hvor vi arbejdede med det at blive en bedre leder af både økonomi og medarbejdere. Disse mand-til-mand møder, gav ofte meget stof til eftertanke, som så også ændrede min måde at lede på i det daglige, til det mere positive.”

Kontakt Hielke Wiersma

“Jeg uddyber gerne ovennævnte og arrangerer eventuelt et fortroligt møde, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere bundlinjen i din bedrift.”