Bedre bundlinje med nye investeringer på malkekvægsbesætning

Resultater på 1,5 år

 • Ydelsesstigning på +1.699 kg EKM/årsko
 • Alder hos kælvekvier reduceret med 2,2 måneder
 • Halvering af forekomst af mælkefeber og ketose
 • 32 % færre hudrelaterede klovlidelser
 • Mere end en halvering af kalvedødeligheden

Det er vores erfaring at konsekvent og tidsbestemt opfølgning er afgørende for at målsætninger indfries. Derfor er en naturlig del af enhver opgave, at CMS følger op gennem både fysiske besøg på gården og Skype-møder – typisk hver eller hver anden måned. På den måde kan vi opdage, om vi bevæger os i en forkert retning og handle proaktivt på det, så vi sikrer den rette kurs.

CMS gik til opgaven med et sundheds- og produktionsrådgivningsforløb henover to år.

Selve forløbet

Landmanden kontaktede CMS, efter at banken havde stillet krav om, at han skulle opnå en bedre bundlinje. Vi tog ud til landmanden, talte med ham og sine ansatte, hvorefter vi gennemgik besætningen og analyserede en række relevante data fra DMS ved hjælp af værktøjer som Veterinær Produktions Analyse, Simherd m.fl. Vores analyser inkluderede i dette tilfælde også følsomhedsanalyser vedrørende mulige prisændringer på mælk og foder, kontakte kapacitetsomkostninger pr. årsko, renter og besparelser.

Alt dette resulterede i en rapport, hvori landmanden fik konkrete forslag til ændringer og forbedringer. Efterfølgende stod CMS for løbende opfølgning, hvor vi med jævne mellemrum besøgte landmanden for at sikre, at implementeringen af de valgte ændringer forløb planmæssigt.

Vores fokus

For at løse kundens opgave, ønskede vi at:

 • Vurdere potentialet i besætningen i forhold til ledelse, produktionsanlæg, besætningsdyr, sundhed-velfærd-produktion og økonomi

   

 • Opstille nye mål og udarbejde handlingsplaner for at nå målene

   

 • Sikre løbende opfølgning via korrekt dokumentation.

Denne landmand havde yderligere et ønske om at opstille en ekstra robot/øge besætningen med 70 køer og etablere tre udendørs køresiloer med baggrund i at lovliggøre miljøforhold vedr. opbevaring af grovfoder. Disse ønsker undersøger vi naturligvis som en del af den samlede handlingsplan.

_______________________

Hos CMS tager vi altid udgangspunkt i den enkelte landmands situation; der er ikke to kvægdrifter eller landmænd, som er ens. Derfor er det vigtigt for os at gå i direkte dialog med landmanden, lytte til hans ønsker og se på hans specifikke situation. Herefter kan vi anvende vores store viden og analysegrundlag til at vejlede og skabe en unik og konkret handlingsplan. 

_______________________

Otte konkrete forslag

I dette tilfælde nåede CMS frem til, at besætningens resultat henover de næste fem år kunne forbedres med 3,5 millioner kroner. For at opnå disse resultater, anbefalede vi landmanden at arbejde målrettet med følgende otte områder:

 • Rutiner omkring goldning og kælvning
  Tildeling af goldperioder på 50-70 dage og etablering af førstekalvs i et malkehold for sig. Det gør vi for at halvere forekomsten af mælkefeber og ketose (vi vurderer, at der for hvert tilfælde af behandlet synlig ketose er to tilfælde af ubehandlet skjult ketose i nudriften) og for at øge EKM med cirka et kg pr. dag hos de yngste køer.

 • Klovsundhed
  Brug af ekstern klovspecialist til at udarbejde specifikke handlingsplaner til at halvere risikoen for hudrelaterede klovlidelser (Digital Dermatitis, klovbrandbyld) samt hornrelaterede klovlidelser (såleblødning/-sår, hul væg mm).

 • Yversundhed
  Ny behandlingsstrategi med fokus på tidligere behandling herunder behandling af relativ flere førstekalvskøer for at sikre bedre behandlingseffekt, mildere sygdomsforløb og på sigt opnå færre behandlinger.

 • Reproduktion hos køer og kvier
  Udsætte egne tyre og i stedet inseminere med SDM-kvægavlsforeningstyre samt opsætte aktivitetsmålere hos kvier. Det gør vi for at sikre færre uheld/reducere antal af ufrivilligt udsatte og øge EKM med ca. 300 kg pr. årsko pga. bedre genetik. Anvendelse af aktivitetsmåler vil hæve insemineringsprocent hos kvierne og sikre en lavere kælvningsalder/spredning. Det giver samtidig mulighed for salg af kvier i år fire eller fem, og på sigt giver det en lavere udskiftningsprocent.

 • Kalvesundhed
  Bedre pasning og styring af kalvene for at sikre lavere kalvedødelighed og højere tilvækst.

 • Robotkapacitet/besætningsstørrelse
  Landmanden ønsker at investere i en ekstra robot/70 køer. Vi anbefaler en gradvis udvidelse af ko-antallet over fem år med +20 årskøer i år 2, +60 i år 3 og +70 i år fem via eget opdræt på baggrund af den forbedrede reproduktion. Det vil samtidig mindske smitterisiko ved køb af levedyr udefra.

 • Grovfoderkvalitet/-hygiejne/-opbevaring
  Landmanden ønsker at etablere tre udendørs køresiloer for at sikre bedre fodring og sikre miljøforholdene. Vi vurderer, at denne investering vil give en ydelsesstigning på +100 kg EKM/årsko. Dertil kommer besparelser i tidsforbrug på håndtering af nuværende markstakke samt besparelser på tildækning/fjernelse af jord med rendegraver.

 • Lærings-/udviklingsforløb
  Etablering af et toårigt lærings-/udviklingsforløb sammen med vores ledelseskonsulent til at formulere og implementere strategi og vision for virksomheden. Det gør vi for sammen med landmanden at skabe en naturlig sammenhæng mellem den daglig driftsledelse og den overordnede strategi/vision.

   

Disse otte områder blev samlet og udleveret til kunden i førnævnte rapport. Rapporten indeholder diverse analyser, dokumentation og forslag til konkrete handlingsplaner ud fra de prioriterede indsatser med fokus på øget indtjening.

Kontakt Hielke Wiersma

“Jeg uddyber gerne ovennævnte og arrangerer eventuelt et fortroligt møde, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere bundlinjen i din bedrift.”