Proaktiv monitorering og øget indtjening

Resultater på 1,3 år

 • Fremgang i ydelse på 416 kg EKM/årsko
 • 26 % færre yverbehandlinger/årsko
 • Besætningsudvidelse til 1275 årskøer (+135 årskøer)

Udover øget indtjening, skulle CMS hjælpe denne landmand med at skabe et bedre datagrundlag for monitorering af sin besætning; valide data er nemlig altafgørende for at skabe brugbare analyser.

CMS gik til opgaven med et sundheds- og produktionsrådgivningsforløb henover halvandet til to år.

Selve forløbet

Denne landmand havde netop oprettet et gårdråd og havde i den forbindelse brug for data til at kunne lave kvartårlige afrapporteringsmodeller over udviklingen i hans besætning. Samtidig ønskede han at øge sin indtjening – og generelt sikre sine data endnu bedre (han deltager pt. ikke i RYK). Han kontaktede derfor CMS. 

Vi besøgte hans gård, hvor vi talte med både ham og hans ansatte, samt gennemgik besætningen og analyserede en række relevante data fra DMS ved hjælp af værktøjer som Veterinær Produktions Analyse, Simherd m.fl. Vores analyser inkluderede i dette tilfælde også følsomhedsanalyser vedrørende mulige prisændringer på mælk, foder og ekstra kapacitetsomkostninger ved besætningsudvidelse.

Med udgangspunkt i ovenstående fik landmanden en rapport med konkrete forslag til ændringer og forbedringer. Efterfølgende stod CMS for løbende opfølgning, hvor vi med jævne mellemrum besøgte ham for at sikre, at implementeringen af de valgte ændringer forløb planmæssigt.

OBS! Da besætningen pt. ikke deltager i ydelseskontrol (RYK) er der større usikkerhed i resultaterne i forhold til normale CMS-/SimHerd-analyser. Vi bruger typisk data fra ydelseskontrollen til at kvantificere potentialet i besætningen og formulere de forskellige scenarier. Med usikre data øges usikkerheden i vores beregninger, men på baggrund af mange års erfaring med modellen/data generelt, mener vi, at vi har lavet realistiske antagelser.

Vores fokus

For at løse kundens opgave, ønskede vi at:

 • Vurdere potentialet i besætningen i forhold til ledelse, produktionsanlæg, besætningsdyr, sundhed-velfærd-produktion og økonomi
 • Opstille nye mål og udarbejde handlingsplaner for at nå målene
 • Sikre løbende opfølgning via korrekt dokumentation.

_______________________

Dine data er sikre hos os. Vi indleder altid et samarbejde med en samtale, hvor vi underskriver en fortrolighedserklæring. Vi ønsker at hjælpe dig med din forretning; det gør vi på baggrund af vores store viden og erfaring fra andre, ligesom dit forløb udvider vores databaser og vidensbank. Men vi vil aldrig omtale dit konkrete forløb – med mindre vi har en forudgående aftale som fx i disse cases. 

_______________________

Fire konkrete forslag

I dette tilfælde nåede CMS frem til, at besætnings resultat henover de kommende fem år kan forbedres med 17,2 millioner kroner. For at opnå disse resultater, anbefalede vi landmanden at arbejde målrettet med følgende fire områder:

 • Fodring med fokus på goldperiode/startlaktation
  Ekstra indsats fra fodringskonsulent, månedlige opfølgninger, øget dyrlægeindsats og en engangsinvestering til mere drikkevandsforsyning til de lakterende køer. Det gør vi for at reducere forekomster af ketose/børbetændelse med op mod 75% og reducere kodødeligheden fra 6,3% til 4,5%

 • Yversundhed
  Ny og forbedret behandlingsstrategi herunder 100% patteforsegling, 50 dages goldperiode og forbedret båsehygiejne via ny topdug samt en forbedret mælkeprøvediagnostik. Det gør vi for at reducere antallet af behandlinger med 50%, mens den konsekvente udtagning af mælkeprøver før goldning giver mulighed for flere goldpenicillinbehandlinger.

 • Avlsstrategi
  Besætningen udvides fra 1.134 til 1.300 årskøer i de eksisterende rammer med eget opdræt under forudsætning om ophør med salg af overskudskælvekvier. For at kunne praktisere en ønsket udskiftningsprocent på 36 indføres en strategi om at reducere antal opdræt via anvendelse af kødkvægssæd hos 40% af de ringeste køer samt kønssorteret sæd hos 80 % af kvierne ved førstegangsinseminering.

 • Kalvesundhed samt kvietilvækst/reproduktion
  Forstærket diagnostik og forebyggende behandling af kalvediarre. Det gør vi for at reducere kalvedødelighed fra 17 % til 7 % (svarende til landsgennemsnittet) samt sikre bedre tilvækst hos kvierne. Den løbende overvågning af tilvæksten sker via to årlige kviemålinger (højde/vægt). Derudover påbegynder kviernes inseminering to måneder senere og insemineringsprocenten øges fra 43 % til 55 %. Den herved opnåede forbedrede kalvesundhed og kvietilvækst medfører højere ydelse i første laktation på + 600 kg EKM.

Disse fire områder blev samlet og udleveret til kunden i førnævnte rapport. Rapporten indeholder diverse analyser, dokumentation og forslag til konkrete handlingsplaner ud fra de prioriterede indsatser med fokus på øget indtjening.

Kontakt Hielke Wiersma

“Jeg uddyber gerne ovennævnte og arrangerer eventuelt et fortroligt møde, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere bundlinjen i din bedrift.”